Etiske retningslinjer

Alle våre karriereveiledere følger et sett etiske retningslinjer i samtale med deg.

 • Karriereveilederen har ansvar for å holde seg faglig oppdatert.
 • Karriereveilederen skal være bevisst på den makten som ligger i rollen og skal møte den som veiledes med respekt, åpenhet og en anerkjennende holdning.
 • Karriereveilederen har ansvar for å reflektere over egen praksis alene og sammen med andre.

Karriereveilederens rolle og oppgaver

 • Karriereveilederen har ansvar for å lede og strukturere samtalen, samt bidra til avklaringer om rollefordeling og samtalens mål.
 • Karriereveilederen har ansvar for at den som veiledes blir sett, hørt og tatt på alvor, og utfordret til refleksjon, oppdagelse og handling.
 • Karriereveilederen skal legge til rette for at den som veiledes får utforsket sine behov, interesser, ressurser, muligheter og utfordringer.
 • Karriereveilederen skal, når samtalen går utenfor eget kompetansefelt, legge til rette for at den som veiledes kan reflektere over om det kan være nyttig å oppsøke andre personer eller profesjoner.

Karriereveilederens forhold til den som veiledes og omverdenen

 • Karriereveilederen skal oppdatere seg på utdanningsmuligheter og samfunnets kompetansebehov, og formidle hvordan utdannings- og jobbmuligheter kan utforskes.
 • Karriereveilederens lojalitet ligger hos den som veiledes, og karriereveilederen skal derfor unngå å fremme egne eller andres interesser i veiledningen.
 • Karriereveilederen har ansvar for bevisst bruk av sosiale medier.

Karriereveilederens taushetsplikt, dokumentasjonspraksis og habilitet

 • Karriereveilederen har taushetsplikt.
 • Karriereveilederen har medansvar for å ha en dokumentasjonspraksis som ivaretar den som veiledes med hensyn til personvern.
 • Karriereveilederen har ansvar for å vurdere sin habilitet, og ved behov drøfte den med leder, kollega eller den som veiledes, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig.

Karriereveilederen er forpliktet av disse etiske retningslinjene og skal gjøre bevisst bruk av dem i veiledningen. I tilfeller der veilederen er i tvil om etiske spørsmål, skal denne drøfte dette med kollega eller leder. Ledelsen har et særlig ansvar for å legge til rette for etisk refleksjon og oppfølging av retningslinjene.